fbpx

Klauzula informacyjna dla pacjen pacjentów

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:  
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakład leczniczy D.C. Bolinet NIP 5273042164
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@dc-bolinet, telefonicznie: +48793537691 lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez w/w Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych (rehabilitacyjnych) oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
 • w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 • ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń).
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych
 • innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
  2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 3. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Cookie Policy

Data wejścia w życie: 17.07.2023

 
Co to są pliki cookie?
 
Jak używamy plików cookie?
 
Rodzaje plików cookie, których używamy
 
Manage cookie preferences
Cookie Settings

Możesz w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

Polityka prywatności i pliki Cookies